53 පුරප්පාඩු | 22231 රැකියා අපේක්ෂකයන්

වෘත්තීය උපදෙස්

  1. එක් දොරක් වැසුණු කල්හි, තව දොරක් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත වනු ඇත.
    නමුත් ඔබ කනස්සල්ලෙන් වැසුණු දොර ‍දෙස බලා සිටියහොත් ඔබ වෙනුවෙන්
    විවෘත වූ දොර ඔබට නොපෙනී යනු ඇත.
  2. අලුත් අලුත් දේ නොතනන ජාතිය ලොව නොනගී.
  3. බොහෝ දෙනෙකුට කිරීමට අපහසු දෑ පහසුවෙන් කරන්නේ නිපුණතාවෙනි,
    නිපුණතාවයට කළ නොහැකි දෑ කල හැක්කේ බුද්ධියෙනි.

තව දුරටත්

ශ්‍රම වෙළඳපොළ තොරතුරු

This page is under construction.